Ngành hệ thống thông tin tiếng anh là gì?

 

Tìm hiểu về ngành hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin (tiếng Anh là Information System) là các yếu tố được coi là hệ thống có quan hệ với nhau cùng làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin và dữ liệu và cung cấp một cơ chế phản hồi để đạt được một mục tiêu định trước. Cụ thể là tập trung vào thiết kế, quản trị và vận hành các hệ thống thông tin; phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định; kết nối giữa các bên liên quan trong tổ chức, doanh nghiệp với các chuyên gia công nghệ thông tin, cũng như biết cách làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có lợi thế cạnh tranh hơn.

hệ thống thông tin

Ngành Hệ thống thông tin là ngành đào tạo ra những người tài trong ngành xây dựng và khai thác toàn bộ hệ thống thông tin, đặc biệt tập trung vào phần mềmdùng cho những tổ chức, doanh nghiệp. Người học sau khi tốt nghiệp nắm vững kiến thức và thông thạo kỹ năng, có thể làm việc tại nhiều vị trí khác nhau, đáp ứng tốt nhu cầu thực tế phát triển Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin nói chung ở Việt Nam.

Ngành hệ thống thông tin tiếng anh là gì?

Ngành hệ thống thông tin tiếng anh là information system

Hệ thống thông tin quản lý là Management system hoặc management information systems

ngành hệ thống thông tin tiếng anh là gì

Ví dụ: 

Có rất nhiều hệ thống thông tin thị trường hoặc dịch vụ.

There is a wide variety of market information systems or services.

Hệ thống thông tin liên lạc phát triển.

Improved communications-system.