Không như mong đợi tiếng anh là gì?

Định nghĩa không như mong đợi trong Tiếng Việt

Không như mong đợi biểu thị trạng thái thất vọng về việc gì đó không hoàn thành theo ý muốn. Biểu hiện sự nuối tiếc.

Không như mong đợi tiếng anh là gì?

Không như mong đợi hoặc không như ý mong đợi tiếng anh là Not as expected hoặc awry

không như mong đợi tiếng anh nghĩa là gì
Ví dụ khi dùng:
Đoạn văn Hy Lạp ở đây nơi Gia-cơ 1:2 có ý nói về sự gặp gỡ bất ngờ hoặc không mong đợi như khi một người gặp phải một tên cướp.

The Greek text here at James 1:2 suggests an unexpected or unwelcome encounter, as when a person is confronted by a robber.

Mặc dù Nước không được ‘lập lại ở Y-sơ-ra-ên’, như các môn-đồ đã mong đợi một cách sai lầm, và nó không được thành lập ở trên trời trong đời của họ, họ vẫn tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va với lòng sốt sắng, với ý định muôn đời.

Although the Kingdom was not ‘restored to Israel’ as the disciples had wrongly expected and it was not established in heaven during their lifetime, they kept on serving