Bộ ngoại giao và thương mại Hàn Quốc tiếng anh là gì

Bộ ngoại giao và thương mại Hàn Quốc tiếng anh là gì

Bộ ngoại giao và thương mại Hàn Quốc tiếng anh là The Ministry of Foreign Affairs and trade of South Korea.

bộ ngoại giao hàn quốc là gì

Bộ ngoại giao tiếng anh là gì

Bộ ngoại giao tiếng anh là Department of Foreign Affairs hoặc Foreign Ministry, foreign Office

bộ ngoại giao

Ví dụ:

Tôi sẽ yêu cầu bà Bộ trưởng Durant làm việc với Bộ Ngoại giao bên ông, rồi ta sẽ tiếp tục từ đó.

I’ll have Secretary Durant work with your foreign minister, and then we’ll take it from there.

Chức năng của bộ ngoại giao

Bộ Ngoại giao Việt Nam (foreign Office) là một bộ phận thuộc chính phủ, chuyên thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại, bao gồm: các vấn đề liên quan đến biên giới, Công tác ngoại giao, công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, lãnh thổ quốc gia Việt Nam ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, quản lý các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) và hoạt động của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao theo quy định của pháp luật.